Chlor šok CL PLUS, anorganický

Kód: 214
Značka: Filtrilo
199 Kč / ks 199 Kč / 1 kg
Skladem (>5 ks)
  • Určeno k profesionálnímu použití
  • Anorganický typ s vysokým obsahem aktivního chloru 70 %
  • 1 g/m3 zvýší obsah chloru o cca 0,7 mg/l
  • Chlorová úprava bez vedlejších účinků
  • Určeno k šokové chloraci 
  • K výrobě prostředků na odstraňování řas, bakterií i plísní
  • Obsahuje anorganický chlornan vápenatý
  • Neobsahuje stabilizátor chloru (kyselinu kyanurovou, CYA)

Detailní informace

Detailní popis produktu

CL plus, chlornan vápenatý, obsahuje vysoký obsah aktivního chloru bez vedlejších účinků oproti organickému chloru. Při vyšších a pravidelných dávkách dochází díky obsahu vápníku ke zvýšení tvrdosti vody. 

Použití chlornanu vápenatého k šokové chloraci:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení je pro jednorázové použití beze zbytků!

Upozornění: Řiďte se návodem na použití.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Standardní věty o nebezpečnosti:
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od zdrojů hoření/hořlavých materiálů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Zvláštní označení určitých produktů: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Skladování: Neskladujte na přímém slunci a dešti. Skladujte v uzavřených obalech
v suchých a dobře větraných skladech. Dodržujte mimo dosah dětí. Není určeno ke konzumaci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chlorová chemie
Hmotnost: 1 kg

Společnost Filtrilo nabízí pestrou paletu bazénové chemie, solí, minerálů a měřicích přístrojů. Za společností Filtrilo stojí lidé s rozsáhlými znalostmi v oblasti bazénové chemie a filtračních materiálů. Její výrobky představují naprostou špičku v oboru.